Wielkanoc 05.04.2015

Kochająca i Boska Duszo,

Z okazji Świąt Paschy i Wielkiejnocy niech nas wszystkich błogosławi Bóg, Mojżesz, Jezus oraz mistrzowie.

Korzystam z tej okazji, aby pomodlić się za nas, za ludzkość i całe stworzenie.

Pascha jest radosnym i uroczystym świętowaniem przypominającym nam o Mojżeszu oswobadzającym swój lud z niewoli. Życie jest nieszczęśliwe, gdy jest zniewolone przez umysł i zmysły pełne przywiązań i emocji. Musimy szczerze pracować ku naszemu wyzwoleniu. Wiosenne święta oznaczają czas transformacji kiedy rośliny, drzewa, zwierzęta i ptaki odnawiają swoje życie. Musimy żyć duchem szczerej modlitwy, pozytywnego życia i radosnym nastawieniem służenia wszystkim.

W tym czasie obchodzimy również Święta Wielkiejnocy, aby pamiętać o Jezusie, Synu Bożym, księciu pokoju, który poświęcił swoje życie pokazując nam jak powrócić do boskiego domu. Objawił ścieżkę do nieśmiertelności poprzez swoje zmartwychwstanie. Wielkanoc jest żałobą, lecz jednocześnie jest świętem poświęcenia się dla większej i lepszej sprawy – odkupienia cierpiącej ludzkości. Wielkim przesłaniem jest to, że każdy z nas powinien kochać i służyć całemu stworzeniu. Bóg dał nam wiele darów takich jak umysł, mózg, serce i dłonie do służenia oraz stopy do chodzenia itd.

Jeżeli rozważymy życie Mojżesza i Jezusa, dostrzeżemy, że poświęcili swoje życie dla innych z miłością i współczuciem. Jest bardzo powszechne dla zamożnych ludzi, że wydają dużo na siebie zamiast pomagać mniej uprzywilejowanym stanąć na swoich własnych nogach i pomóc wykorzenić nieszczęście z tej planety. Powinniśmy wspierać finansowo tych, którzy jej potrzebują i są jej godni.

Jest przysłowie w Sanskrycie:
vritha vrishti samudreshu vritha triptasya bhojanam
vritha danam samarthasya vritha dipo divapi cha

„Nie potrzeba lać deszczu do oceanu. Zbyteczne jest karmienie kogoś, kto już jest pełny. Jaki jest pożytek z dawania darów i pieniędzy zdolnym i dobrze usytuowanym ludziom! Zapalanie lampy w dzień nie ma znaczenia”.

Podczas tych szczególnych świątecznych dni, powinniśmy kontemplować życie Mojżesza i Jezusa, szczerze się modlić i z wiarą być instrumentami w rękach Boskości. Powinniśmy służyć chorym, biednym, potrzebującym i głodnym. Niech nasze dłonie będą przygotowane do służenia tym, którzy są w potrzebie oraz niech nasze nogi będą gotowe iść tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Mistrzowie mówią, że ręce, które służą są świętsze niż usta, które głoszą chwałę Bożą. Gdy służymy, nasze życie będzie piękne i przysłużymy się, aby życie innych było piękne; ostatecznie całe stworzenie będzie piękne.

Jeszcze raz, z okazji Paschy i Wielkiejnocy, przesyłam moją miłość i modlitwy za waszą wewnętrzną transformację oraz za pokój na całym świecie.

Z miłością,
Prajnanananda